POLÍTICA DE PRIVADESA

Dades personals registrades.

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 desembre, de Protecció de Dades de Caràcter' Personal, la FCA, comunica als usuaris de les pàgina web www.fca.cat, que les dades' facilitades a través de la nostra pàgina web mitjançant els corresponents formularis i els correus' electrònics rebuts sol·licitant informació o enviant observacions, i que tenen la consideració de dades de' caràcter personal, seran inclosos en els nostres fitxers de dades personals. Així mateix, s'informa als' usuaris de les pàgines web www.fca.cat i www.fca.cat que consenten expressament la seva utilització' amb la finalitat de poder contestar a la seva sol·licitud d'informació, formar part en els processos de' selecció de la FCA., així com per a si s’escau gestionar la relació contractual existent i mantenir-li informat' de promocions, productes i/o serveis de la nostra federació o relacionats amb el sector de l'automòbil' (noves promocions, productes o serveis, notícies, novetats, publicacions, etc.) fins i tot després de' finalitzada aquesta relació.' Així mateix, autoritzo expressament al fet que les meves dades puguin ser comunicats a les empreses' col·laboradores i altres federacions, amb la mateixa finalitat en funció de l'objecte social de les mateixes.' Aquests fitxers es troben inscrits en l'Agència Espanyola de Protecció de Dades conforme a la legislació' vigent i normativa de desenvolupament.' La FCA, en tot moment manté la supervisió, control i avaluació dels processos per assegurar el respecte' de la privadesa de les dades.' En aquells casos on per realitzar una sol·licitud sigui necessari emplenar un formulari i fer un "clic" en el' botó d'enviar, la realització del mateix implicarà necessàriament que ha estat informat i ha atorgat' expressament el seu consentiment al contingut de la clàusula annexada a aquest formulari.' L'usuari haurà d'emplenar els formularis amb dades veritables, exactes, complets i actualitzats, sent' informat en aquest mateix moment d'aquelles dades que siguin obligatòries. L'usuari serà l'únic' responsable de qualsevol dany o perjudici, directe o indirecte, que pogués ocasionar a la FCA o a' empreses associades, o a qualsevol tercer a causa d'emplenar els formularis amb dades falses,' inexactes, incompletes o no actualitzades, reservant-se la FCA el dret a excloure dels serveis registrats a' tot usuari que hagi facilitat dades falses, sense perjudici de les altres accions que procedeixin en Dret.' Si el visitant és menor d'edat, es requereix que compti amb el previ consentiment dels seus pares o tutors' abans de procedir a la inclusió de les seves dades personals en els formularis del lloc web. La FCA' s'eximeix de qualsevol responsabilitat per l'incompliment d'aquest requisit.

Dades facilitades per tercers.

En cas que en la sol·licitud s'incloguessin dades de caràcter personal per persones no titulars dels' mateixos l'usuari haurà de, amb caràcter previ a la seva inclusió, informar a aquestes persones dels' extrems continguts en els paràgrafs anteriors.

Tractament de les dades personals registrades.

Les dades relatives als correus electrònics rebuts així com la resta de les dades obtingudes mitjançant' l'emplenament dels respectius formularis seran usats per a aquelles finalitats enumerades en el paràgraf' anterior.' Les dades relatives als correus electrònics rebuts mai seran usats per a finalitats diferents a l'atenció de' les consultes realitzades.

 

"SPAMMING"

Les úniques comunicacions que es realitzin per correu electrònic seran les necessàries per atendre la' sol·licitud d'informació dels usuaris o contestar a les seves observacions.

Drets dels afectats.

L'usuari podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les dades personals segons' el que es disposa en la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal (L.O 15/1999), dirigint' un escrit, adjuntant còpia del seu DNI o Passaport, a la següent adreça:' FEDERACIÓ CATALANA D’AUTOMOBILISME' C. Consell de Cent 445, 1er-1ra, escala A' 08013 Barcelona