Kàrting - 28/01/2021

Primera prova dels Campionats de Catalunya de Kàrting 2021, 24 i 25 d'abril Circuit Zona Kàrting Juneda

TANCAMENT INSCRIPCIONS / CIERRE INSCRIPCIONES:

DILLUNS 19 D'ABRIL / LUNES 19 DE ABRIL

Degut a l’actual situació provocada per la pandèmia del virus COVID-19 aquesta prova es disputarà d’acord a les recomanacions indicades en el Protocol de prevenció de contagis COVID-19 de la FCA. Atès el que indica aquest protocol els limitarà el número de persones que tindran accés a les instal·lacions del Circuit de la següent forma; per cada pilot inscrit podran accedir 1 (un) mecànic, 1 (un) concursant i 2 (dos) acompanyants, tots ells hauran d’aportar prèviament la Declaració responsable que trobareu més avall.

Altres condicions per accedir a les instal·lacions de la prova es comunicaran properament.

Debido a la actual situación provocada por la pandemia del virus COVID-19, esta prueba se disputará de acuerdo a las recomendaciones indicadas en el Protocolo de prevención de contagios COVID-19 de la FCA. Atendiendo a lo que se indica en este protocolo se limitará el número de personas que podrán tener acceso a las instalaciones del Circuito de la siguiente forma; por cada piloto inscrito podrán acceder 1 (un) mecánico, 1 (un) concursante y 2 (dos) acompañantes, todos ellos tendrán que aportar previamente la Declaración responsable que encontrareis más abajo.

Otras condiciones de acceso a las instalaciones de la prueba serán comunicadas próximamente.

 

Es recorda que els entrenaments des de dilluns fins divendres (inclòs) de la setmana de la cursa estan prohibits per tots els participants, sense excepcions. (Art. 28.2 RECCK 2021)
Se recuerda que los entrenamientos desde el lunes hasta el viernes, inclusive, de la semana de la carrera estan prohibidos para todos los participantes sin excepciones (Art. 28.2 RECCK 2021)

També es recorda l'aplicació de l'Article 8.4 del Reglament Esportiu: No s'acceptaran inscripcions un cop superat el termini de tancament d'inscripcions, excepte casos de força major acceptats per la FCA.
También se recuerda la aplicació del Artículo 8.4 del Reglamento Deportivo: No se aceptaran inscripciones una vez superado el plazo de cierre de inscripciones, excepto casos de fuerza mayor aceptados por la FCA.

Categories convocades / Categorias convocadas

PROMO-KART
ALEVI
CADET
JÚNIOR
SÉNIOR

Full Inscripció EXCEL / Hoja Inscripción EXCEL

(omplir l'EXCEL, guardar-lo en l'ordinador i enviar com arxiu adjunt en EXCEL / rellenar el EXCEL, guardarlo en el ordenador y enviarlo como archivo adjunto, en EXCEL a gema@fca.cat)

Declaració responsable COVID-19 / Declaración responsable COVID-19 

(RELLENAR I ENVIAR, UNA PER CADA MEMBRE EQUIP / RELLENAR Y ENVIAR, UNA POR CADA MIEMBRO DEL EQUIPO)

Reglament Particular / Reglamento Particular

Sortidor Carburant Oficial / Surtidor Carburante Oficial

Horaris Cursa / Horarios Carrera V2-NOUS-NUEVOS

Llista inscrtis / Lista inscritos