Per acord de Junta del dia 1 de febrer de 2010, no s'atorgarà cap acreditació de premsa si no va acompanyada d'una llicència SP (Serveis Professionals).

Qualsevol persona que estigui a la pista o a prop d'ella ha d'estar en possessió de la llicència federativa que ja comporta la corresponent assegurança d'accidents.

Formulari de sol·licitud

NORMATIVA GENERAL DE L'ACREDITACIÓ PERMANENT DE LA FEDERACIÓ CATALANA D'AUTOMOBILISME

 • El titular coneix el risc de l’automobilisme esportiu i l’accepta, eximint de qualsevol responsabilitat a la FCA i a les organitzacions de les proves en cas d’accident.
 • L’Acreditació Permanent és un document merament identificatiu i no implica estar cobert per cap tipus d’assegurança en cas d’accident, per la qual cosa el titular o el mitjà al querepresenta és l’únic responsable de les conseqüències que puguin derivar-se de la seva utilització.
 • Tan sols, de forma opcional, tothom que ho desitgi podrà tramitar una prestació (Obligatòria per fotògrafs i càmeres de TV o vídeo) amb les que estaran acollits a les cobertures i beneficis de les assegurances contractades.
 • L’acreditació permanent serà nominativa i intransferible. La FCA podrà fer excepcions puntuals i atorgar, al seu exclusiu criteri, acreditacions a nom d’una empresa o persona, sempre que aquesta hagi estat sol·licitada per escrit explicant els motius d’aquesta petició.
 • Tindran un caràcter anual i estaran subjectes a l’actualització i validació per la FCA cada temporada.
 • Els mitjans de comunicació que sol·licitin les Acreditacions Permanents de Premsa hauran d’omplir el formulari específic per ells.
 • Únicament s’atendran les sol·licituds de mitjans de comunicació professionals.
 • La FCA expedirà Acreditacions Permanents de Premsa a aquells mitjans que enviïn la seva sol·licitud d’acreditació juntament amb els comprovants del seguiment realitzat pel periodista o mitjà en els diferents Campionats, Copes i Trofeus que conformaran el Calendari de la FCA de l’any anterior.
 • S’hauran de complimentar TOTS i cada un dels apartats de la sol·licitud, tenint en compte que serà per una acreditació per persona i un màxim de dues per mitjà.
 • No s’emetran acreditacions per mitjans exclusivament on-line ni de professionals freelance als que no s’acrediti cap mitjà reconegut, llevat d’excepcions a estudiar per la FCA.
 • Els actes promocionals de Marques o Patrocinadors als circuits, entorns de les diferents proves, carpes, etc. estaran subjectes als passis emesos directament per aquests, i no tindrà validesa l’acreditació permanent de la FCA, a no ser que es tracti d’una excepció comunicada prèviament.
 • Les acreditacions permanents de la FCA es sol·licitaran en el termini establert per aquesta Federació cada temporada.
 • La FCA és propietària d’aquesta acreditació i podrà retirar-la si considera que la seva utilització no és l’adequada, sense previ avís.

UTILITZACIÓ DE L’ACREDITACIÓ:

Qualsevol acreditació (sigui o no de premsa) serà vàlida única i exclusivament per accedir als espais prèviament establerts, sempre que s'estigui realitzant alguna tasca corresponent a l'acreditació. En qualsevol cas una acreditació (sigui o no de premsa)  deixarà de tenir validesa quan la persona acreditada estigui directament vinculada o actuant per un equip o participant inscrit en la prova referida.

CIRCUITS (Velocitat, Kàrting, Autocròs, Eslàlom, Resistència)

Tindran accés a Paddock i sala de premsa. Serà necessari un passi especial de fotògraf / TV per tenir accés a la pista I Pit Lane.

RAL·LIS I MUNTANYA

Verificacions (zona reservada), Podi (zona específica) i Sala de Premsa. Les acreditacions personals de premsa permeten l’accés fins al pàrquing específic de premsa,però no a l’interior del trams.