Funció i Organització

Federació Catalana d'Automobilisme

La Federació Catalana d’Automobilisme, en endavant FCA, és una entitat de dret privat i d’utilitat pública, d’interès cívic i social, inscrita al Registre d’Entitats Esportives de la Generalitat de Catalunya amb el núm. 1423, i que sense afany de lucre té plena capacitat per complir les finalitats que li atorga la Llei.

L’objecte de la Federació Catalana d’Automobilisme és promoure, organitzar, planificar, gestionar, dirigir, regular, coordinar i tutelar totes les activitats pròpies del automobilisme esportiu a Catalunya.

 1. L’ordenació, qualificació i autorització de les competicions esportives oficials del automobilisme esportiu a Catalunya.
 2. Organitzar i tutelar les competicions del automobilisme esportiu de caràcter internacional, nacional o entre autonomies que tinguin lloc a Catalunya.
 3. Formar i instruir els oficials de l ́automobilisme, fomentant el Col·legi d ́Oficials d ́Automobilisme, ja existent, o creant-ne de nous si fora necessari, d ́acord amb l ́Escola Catalana de la Secretaria de l ́ Esport.
 4. La prevenció, control i repressió de la violència, i de la discriminació per raó de sexe en l'esport.
 5. Exercir la potestat disciplinaria sobre les persones físiques o jurídiques que configuren l ́ens federatiu.
 6. La col·laboració en les activitats que es desenvolupen dins l'àmbit de l'esport escolar i universitari.
 7. Actuar en coordinació i col·laboració plenes amb la Real Federación Española de Automovilismo i, si escau, amb els òrgans esportius de l ́Administració esportiva de l ́Estat en l ́organització o tutela de les competicions i activitat oficials d ́àmbit estatal i internacional que tinguin lloc al territori de Catalunya.
 8. Expedir i lliurar les llicències esportives per poder participar en activitats o competicions oficials dins l ́àmbit de Catalunya, les quals també habilitaran per a les activitats o competicions d ́àmbit estatal i internacional quan es compleixen els requisits establerts legalment.
 9. Vetllar pel compliment i la interpretació correcta dels reglaments i normes vigents reguladores de l ́esport automobilístic que afecten a les competicions federades, vetllar per la conservació i millora de les instal·lacions, zones o espais adequats o habilitats per la seva pràctica.
 10. Promoure el foment i l’organització de competicions i altres activitats esportives entre les comunitats autònomes o amb països de l’àmbit internacional, i encarregar-se de l’elecció dels esportistes i els tècnics que hagin de formar part de les seleccions catalanes de les especialitats corresponents, així com de la preparació necessària, d’acord amb el Decret legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, pel qual s’aprova el text únic de la Llei de l’ esport.
 11. La prevenció, control i repressió del dopatge en col·laboració amb els òrgans competents de la Generalitat. en l'esport,
 12. Sotmetre a tràmit de la Secretaria General de l’Esport la incorporació d’una disciplina o especialitat esportiva dins la FCA.
 13. Impulsar, planificar i controlar, en coordinació amb la Secretaria General de l’Esport, l’esport d’èlit i d’alt nivell, i vetllar per la formació integral i el millorament esportiu continuat dels esportistes.
 14. En general disposar el que convingui per a la millora i foment de la pràctica del automobilisme esportiu i la proposició d'incorporació d'una disciplina o especialitat esportiva dins la federació corresponent.
 15. El control, en primera instància, dels processos electorals de les mateixes federacions esportives.
 16. L'execució de les resolucions del Tribunal Català de l'Esport.
 17. Promoure la construcció i/o gestionar l'explotació d'equipaments instal·lacions esportives de tota mena per al foment i desenvolupament de la pràctica esportiva.
 18. En general, disposar allò que convingui per a la millora de la pràctica de les modalitats o disciplines esportives previstes.

Les federacions esportives catalanes poden realitzar aquestes funcions en col·laboració amb l'administració esportiva de la Generalitat de Catalunya i de la Unió de Federacions Esportives de Catalunya.

La Federació Catalana d’Automobilisme es regeix pels seus estatuts i reglaments; pel Decret legislatiu 1/2000 de 31 de juliol, pel qual s’aprova el text únic de la Llei de l’esport, pel Decret 58/2010, de 4 de maig, de les Entitats Esportives Catalanes, i pel Decret 55/2012, del 29 de maig, pel qual es modifica el Decret 58/2010, de 4 de maig, de les Entitats Esportives de Catalunya. També es regeix per la normativa bàsica de la Ley 10/1990 de 15 d’octubre, del Deporte; pel Codi Esportiu Internancional i els seus Anexes en matèria de competició, i pels acords vàlidament adoptats per l’Assemblea General.

Els òrgans de govern, administració i representació de la FCA són l'Assemblea general, la Junta Directiva, la Comissió Executiva i el/la President/a, respectivament.

Organigrama

 

 

Estatuts FCA

Estatuts FCA

Composició de la Junta Directiva

Composició Junta Directiva

Retribució dels òrgans de direcció

Retribució Òrgans de Direcció

Pressupost 2023

Pressupost 2023

Liquidació pressupost 2022 

Liquidació pressupost 2022

Informe d'auditoria

auditoria 2022

Contractes públics vigents  >  No existeixen

Convenis públics vigents  >  No existeixen

Subvencions i ajuts  >  Pendents de resolució de la Generalitat de Catalunya

 

Decret 58/2010 de les entitats esportives de Catalunya

Decret 1/2000 de la Llei de l’Esport

 

Programa de Compliment Normatiu

La Junta Directiva de la Federació ha decidit implantar un Programa de Compliment Normatiu que haureu sentit a parlar amb el nom de Compliance, que ens permetrà comptar amb els mecanismes necessaris per a que no es cometin accions ni involuntàriament ni voluntària que puguin constituir infraccions a la legalitat vigent. Aquesta acció obeeix a la voluntat d’enfortir els sistemes que garanteixen que la Federació continuï sent transparent i ètica al seu comportament i relacions. Per a dur a terme aquest Programa, s’analitzen els riscos existents a la nostra activitat diària i es dissenyen els procediments que evitin la comissió de delictes o infraccions. És fonamental la participació de tothom ja que no és possible fer un programa Standard sinó que s’ha de fer a mida de les situacions i activitats de cadascun de nosaltres.

Codi ètic

Canal denúncies