Actualitat - 25/07/2023

 

La caravana de seguretat és un dels elements més rellevants en un ral·li: La caravana és els ulls de Direcció de Carrera en els trams. El nombre de vehicles pot variar segons els recursos de l’Organitzador, però sempre trobarem el cotxe 000, el 00 i el 0.

La funció de la caravana és comprovar que l’itinerari del ral·li, trams cronometrats i d’enllaç, són segurs i estan d’acord amb el pla de seguretat. Per aquesta feina han de recórrer tot l’itinerari i informar a direcció de carrera de l’estat d'aquest.

Dels tres vehicles imprescindibles de la caravana de seguretat que hem nomenat prèviament, podem agrupar-los en dos grups en funció de les seves tasques. Per una banda, tindrem els vehicles 000 i 00, i per l’altra banda tindrem el vehicle 0.

 

EL PAS DELS VEHICLES 000 I 00

Pel que fa als vehicles 000 i 00, seran vehicles equipats correctament per desenvolupar les seves funcions. En conseqüència, hauran d’anar adequadament identificats, amb comunicacions estables i directes amb direcció de carrera i els altres vehicles de la caravana i, també, hauran de tenir tota la informació rellevant de la carrera que els permeti familiaritzar-se amb el pla de seguretat del ral·li.

Sota les ordres de direcció de carrera, seguiran tot l’itinerari del ral·li amb l’antelació sobre el pas dels participants que es consideri necessària depenent de les característiques del ral·li.

El vehicle 000 iniciarà primer el tram, normalment entre 30 i 40 minuts abans del primer participant. El fet de tenir altres vehicles de la caravana com el cap de seguretat o el delegat de seguretat serà el principal fet que podrà fer variar aquest temps. En canvi, el vehicle 00 sortirà normalment amb una antelació de 20 minuts respecte al primer participant i no és gens aconsellable ubicar altres vehicles de la caravana de seguretat entre el pas del vehicle 00 i el cotxe 0.

Ambdós vehicles, el 000 i el 00, circularan a una velocitat moderada pel tram i tindran com a principals funcions assegurar que el muntatge del tram està d’acord amb el pla de seguretat i, també, que la ubicació de tot el públic és correcta. Addicionalment, els integrants d’aquests vehicles hauran de tenir unes nocions bàsiques del cronometratge per assegurar-se que els controls omplen correctament els carnets de ruta i, en cas de qualsevol incidència, saber solucionar-la per garantir la viabilitat del tram.

 

LA IMPORTÀNCIA DEL COTXE 0

Pel que fa al cotxe 0, a aquest se’l permet circular a major velocitat i fer-ho en un vehicle de competició, però no per aquest motiu la seva labor és menys important, tot el contrari.

La gran importància del vehicle 0 recau en el fet que és l’últim vehicle de la caravana que circularà pels trams abans que ho facin els participants. Per aquest motiu, la principal funció del cotxe 0 serà comprovar que els vehicles precedents de la caravana han fet la seva feina i que els espectadors no s’han mogut.

Davant de qualsevol incidència el cotxe 0 podrà parar per solucionar-la, tot i que no es recomana, i per això ha de ser l’última opció. En tot cas, la comunicació amb direcció de carrera ha de ser directa i fluida, per anar informant de les condicions del tram i de qualsevol incidència que pugui sorgir.

És crucial ressaltar que la caravana de seguretat i les seves funcions no es limiten exclusivament al moment previ de la celebració del tram cronometrat. Des del moment en què el tram queda tancat a la circulació fins que es torna a obrir el recurs a utilitzar serà la caravana de seguretat.

 

ELS COTXES ESCOMBRA

Aquest fet inclou la necessitat de l’existència dels cotxes escombra, que depenent de l’Organitzador podrem veure com varia el seu número, però sempre hi haurà mínim 1 vehicle. La funció del cotxe escombra és recórrer tot l’itinerari del ral·li darrere de l’últim vehicle de competició recollint tota la informació que necessiti direcció de carrera.

Aquesta informació la recollirà en els diferents controls horaris i de pas. Consisteix en el nombre de vehicles entrats i sortits de tram, els diferents carnets de ruta que hagin recollit i qualsevol informe dels oficials. Tota aquesta informació haurà d’arribar a la brevetat més gran possible a la base del ral·li, i si direcció de carrera o l’equip de cronometratge requereix qualsevol informació, els oficials del cotxe escombra hauran de fotografiar la informació i enviar-la a direcció de carrera.

Una altra funció molt important dels cotxes escombra és recollir els carnets de ruta dels vehicles que hagin superat el límit màxim de temps per completar la secció corresponent. Addicionalment, si es troben amb qualsevol participant dintre del tram cronometrat, hauran d’avaluar juntament amb direcció de carrera si és necessari moure el vehicle per garantir la seguretat i viabilitat de les futures passades que es poden realitzar en el tram.

Una vegada que el cotxe escombra ha comptabilitzat tots els vehicles participants haurà de comunicar-ho a direcció de carrera perquè, en cas de ser l’última passada, ordenar que tots els serveis i personal del tram poden retirar-se i procedir a obrir la carretera al trànsit.