Actualitat - 24/02/2022

Llicència de concursant

El Codi Esportiu Internacional especifica la necessitat de que cada equip participant a una prova federada, disposi d’una llicència de concursant. Actualment això es pot fer de manera individual o mitjançant una de les còpies del club al que s’hagi inscrit l’equip i al que es cedeix la representativitat.

Això està basat en un principi de responsabilitat dels fets de cada integrant d’un equip i la representativitat d’una entitat davant tercers.

El Codi Esportiu Internacional parla en la majoria d’articles de Concursant i Pilot, dues figures diferenciades, la definició de Concursant és: tota persona física o jurídica que vulgui inscriure un o més vehicles en una prova i estableix en l’article 9.15.1 El Concursant serà el responsable de tots els actes o omissions comesos per qualsevol persona que participi o presti els seus serveis en relació a una competició o un campionat en el seu nom, inclosos en particular els seus empleats directes o indirectes, pilots, mecànics, assessors, prestadors de serveis o passatgers, així com qualsevol persona a la que el Concursant hagi permès l’accés a les Àrees reservades.

Com que el propi Codi estableix que en una competició s’ha d’inscriure amb un Concursant i davant aquesta responsabilitat exposada en l’article anterior i per evitar els problemes que podien sorgir de representativitat, es va reglamentar al seu dia que la forma de demostrar que un pilot formava part o competia per un determinat Concursant era a través de la expedició d’una còpia d’Escuderia Concursant al seu nom i que demanava sempre al Club o Escuderia. També s’admet que a través d’un certificat emès pel propi Concursant, una còpia a nom d’un pilot la pogués utilitzar un altre pilot, però sempre que el pilot titular d’aquella còpia no estigués competint aquell dia.

D’aquesta forma quedava acotat el problema de que el Concursant pogués negar la seva responsabilitat davant actes comesos per pilots inscrits sota el seu nom.

 

Això ara mateix està reglamentat en la GUIA DE EXPEDICIÓN DE LICENCIAS AUTONOMICAS, que té publicada la RFEdA en el seu web a la que nosaltres ens hem d’acollir i que tenim traduït i publicat, exactament diu:

 

A.1. CONCURSANT ESCUDERIA – (EC)

Serà vàlida per a tota persona jurídica que vulgui inscriure un o varis vehicles en una o vàries competicions.

REQUISITS I CONDICIONS

1. Aquesta llicència s’expedirà als clubs esportius inscrits en el corresponent Registre d’Entitats Esportives de Catalunya.

- A cada concursant d’Escuderia li serà expedida una única llicència original de concursant i tantes còpies com sol·liciti. Les 5 primeres còpies seran atorgades de forma gratuïta.

- El titular de la còpia d’Escuderia és la persona que figura en la llicència, excepte si l’Escuderia autoritza mitjançant un certificat a un altra persona la utilització de la mateixa. Aquesta certificació haurà de presentar-la, junt amb la llicència original, a l’organitzador de la competició.

Donades les condicions de la temporada actual, la Junta Directiva de la FCA ha decidit fer una rebaixa significativa per l’any 2022 en el preu de les copies de Concursant fins a deixar-ho a 15€ cadascuna.

A aquells llicenciats que ja s’hagin tramitat aquesta llicència al preu antic de 80 euros, els serà retornada la diferència.

Recordem que abans de cada prova el Club o Escuderia haurà de passar una relació a l’Organització indicant amb quina còpia de club s’inscriu cada participant.