Actualitat - 30/10/2009

NORMATIVA GENERAL DE L'ACREDITACIÓ PERMANENT DE LA FEDERACIÓ CATALANA D'AUTOMOBILISME

· El titular coneix el risc de l’automobilisme esportiu i l’accepta, eximint de qualsevol
responsabilitat a la FCA i a les organitzacions de les proves en cas d’accident.

· L’Acreditació Permanent és un document merament identificatiu i no implica estar cobert per
cap tipus d’assegurança en cas d’accident, per la qual cosa el titular o el mitjà al que
representa és l’únic responsable de les conseqüències que puguin derivar-se de la seva
utilització.

·Tan sols, de forma opcional, tothom que ho desitgi podrà tramitar a la FCA, una llicència de
SERVEIS PROFESSIONALS (Obligatòria per fotògrafs i càmeres de TV) amb les que estaran
acollits a les cobertures i beneficis de les assegurances contractades per aquesta Federació.

· L’acreditació permanent serà nominativa i intransferible. La FCA podrà fer excepcions
puntuals i atorgar, al seu exclusiu criteri, acreditacions a nom d’una empresa o persona,
sempre que aquesta hagi estat sol·licitada per escrit explicant els motius d’aquesta petició.

· Tindran un caràcter anual i estaran subjectes a l’actualització i validació per la FCA cada
temporada.

· Els mitjans de comunicació que sol·licitin les Acreditacions Permanents de Premsa hauran d’omplir el formulari específic per ells.

· Únicament s’atendran les sol·licituds de mitjans de comunicació professionals.

· La FCA expedirà Acreditacions Permanents de Premsa a aquells mitjans que enviïn la seva
sol·licitud d’acreditació juntament amb els comprovants del seguiment realitzat pel periodista
o mitjà en els diferents Campionats, Copes i Trofeus que conformaran el Calendari de la FCA
de l’any anterior.

· S’hauran de complimentar TOTS i cada un dels apartats de la sol·licitud, tenint en compte
que serà per una acreditació per persona i un màxim de dues per mitjà.

· No s’emetran acreditacions per mitjans exclusivament on-line ni de professionals freelance
als que no s’acrediti cap mitjà reconegut, llevat d’excepcions a estudiar per la FCA.

· Els actes promocionals de Marques o Patrocinadors als circuits, entorns de les diferents
proves, carpes, etc. estaran subjectes als passis emesos directament per aquests, i no tindrà
validesa l’acreditació permanent de la FCA, a no ser que es tracti d’una excepció comunicada
prèviament.

· Les acreditacions permanents de la FCA es sol·licitaran en el termini establert per aquesta
Federació cada temporada.

· La FCA és propietària d’aquesta acreditació i podrà retirar-la si considera que la seva
utilització no és l’adequada, sense previ avís.


UTILITZACIÓ DE L’ACREDITACIÓ:

CIRCUITS (Velocitat, Kàrting, Autocròs, Eslàlom, Resistència)

Tindran accés a Paddock i sala de premsa.
Serà necessari un passi especial de fotògraf / TV per tenir accés a la pista I Pit Lane.

RAL·LIS I MUNTANYA

Verificacions (zona reservada), Podi(zona específica) i Sala de Premsa.
Las acreditacions personals de premsa permeten l’accés fins al pàrquing específic de premsa,
però no a l’interior del trams.